CO2 Prestatieladder

CO2 is een broeikasgas dat bijdraagt aan de langzame opwarming van onze aarde. Deze opwarming heeft effecten op ons klimaat en daarmee op de kwaliteit van ons leven. Het wordt veroorzaakt door de verbranding van fossiele brandstoffen als olie, benzine en steenkolen.

CO2 reductie
CO2-reductie is het verminderen van CO2 uitstoot. Het vaker gebruikte ‘emissiereductie’ betekent feitelijk verlaging van de uitstoot van het geheel van broeikasgassen (naast CO2 onder andere methaan en lachgas). De uitstoot van CO2 die wij veroorzaken, heeft een belangrijk effect op het milieu. Daarom willen we aan de reductie daarvan ook prioriteit geven. Het goede is dat de reductie van CO2 meestal ook tot reductie van kosten leidt. Het mes snijdt dus aan twee kanten.

Invalshoeken CO2 Prestatieladder
Binnen de CO2 Prestatieladder zijn vier verschillende invalshoeken benoemd:

  • Inzicht: Inzicht in de eigen CO2 uitstoot (energiestromen en emissies).
  • Reductie: Onderzoeken van reductiemogelijkheden en opstellen van reductiedoelstellingen.
  • Transparantie: De wijze waarop de organisatie communiceert over haar beleid, CO2 footprint, doelstellingen en voortgang.
  • Initiatieven: De mate waarin de organisatie op de hoogte is van initiatieven in de markt, hier aan deelneemt of eigen initiatieven ontwikkelt.

Deelname aan initiatieven
In het strategisch businessplan van de Allinq Group is vastgelegd dat de behoefte om te reduceren, wordt geformaliseerd. Hier wordt invulling aan gegeven door ons te certificeren voor niveau 3 van de CO2 Prestatieladder.

De CO2 Prestatieladder is een instrument om bedrijven die gecertificeerd zijn te stimuleren tot CO2 bewust handelen. Dit houdt in: inzicht hebben in de CO2 uitstoot van bedrijfsactiviteiten en uitvoeren van beleid om deze CO2 uitstoot te reduceren.

Documenten CO2 Prestatieladder

18-12-2019

Relatiemagazine Allinq Visie

We delen graag de nieuwste uitgave van ons relatiemagazine...
5-12-2019

40.000!

Donderdag 5 december! Wat een dag! Sinterklaas in...